Privacy Policy

As our customers are Belgium based, we provide this information for now in Dutch.

Als Ida&Volta zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt over hoe wij persoonsgegevens verwerken, dan kan je ons contacteren via:
Ida&Volta
Johanna Adriaens
Braemstraat 19
9050 Gentbrugge
BE0670617022
connect(at)idavolta.eu
+32496429615

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Ida&Volta verwerkt ten behoeve van volgende doelen en rechtsgronden:
– om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen (toestemming betrokkene);
– ter facturatie (toestemming betrokkene).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en opslagen:
– Persoonlijke identiteitsgegevens ter registratie: naam, voornaam, adres
– Noodzakelijk ter facturatie en verkoop: financiële klantgegevens
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doelen waarvoor we de gegevens nodig hebben.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doelen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– De online betaling
– Het verzenden van je pakket
Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn dus verplicht deze gegevens af te geven.
Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met derden als je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de eventuele verwerking ervoor. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU. 
We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Ida&Volta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij namen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
– Alle personen die namens Ida&Volta jouw gegevens kunnen inkijken, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvingen. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Om jouw identiteit te controleren vragen we om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou om direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Ida&Volta kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging kondigen we aan op onze website. Oudere versies van ons privacy statement worden in ons archief opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.